2014

AGRADO w rok 2014 wchodzi z zaangażowaniem w przygotowanie i przeprowadzenie remontu budynku dla realizacji zadań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Remont wykonaliśmy z ogromną pomocą naszych rodzin, przyjaciół oraz tych, którzy rozumieją te potrzeby.
W rezultacie piąty rok przyniósł dla AGRADO mnóstwo dobrego wsparcia ze strony ludzi, którzy zaangażowali się we współpracę.

Towarzyszy nam przekonanie, że dając swój czas i umiejętności dla innym budujemy zasoby, które może będą żródem siły dla tych, którzy widzą świat inaczej niż my.
Cieszy nas różnorodność, przygoda i chętnie wyrażamy wdzięczność w tych bardzo bliskich, autentycznych i ludzkich relacjach. Dziękujemy :) 


 

  


Realizujemy projekty własne:

 • Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO
 • Remont lokalu dla Ośrodka APERIO, Andrychów, ul. Krakowska
 • Przygotowanie terenu jeździeckiego do prowadzenia hipoterapii, Sułkowice, ul. Racławicka
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Program HELP-er
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Tydzień Autyzmu
 • Ogród APERIO
 • Konkurs Plastyczny: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wernisaż: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wystawy pokonkursowe: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • HUBERTUS z APERIO
 • TRIAL OPEN o Puchar Bianki
 • III Towarzyskie Zawody Parajeździeckie
 • II Towarzyskie Zawody Parałucznicze
 • II Turniej Tenisa Stołowego
 • II Integracyjne Zawody Pływackie
 • Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
 • Prowadzimy praktyki zawodowe
 • Prowadzimy strony www oraz wortal informacyjno–edukacyjny obejmującego tematykę niepełnosprawności i uzależnień
 • Nadaliśmy 18 Certyfikatów Dobroczynności Stowarzyszenia AGRADO za rok 2013, w czterech kategoriach: wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, praca wolontaryjna.
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Ośrodka APERIO w Andrychowie
 • Bierzemy udział w konferencjach szkoleniowych
 • Bierzemy udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne

Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” - nazwa zadania „Przeciw narkotykom – do radości życia”

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych, nazwa zadania „Zajęcia w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku kopyt” 
 • Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych, nazwa zadania „Autentyczni i Fascynujący”
 • Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: - mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, - usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”, nazwa zadania „Przyszłość zaczyna się dziś”
 • Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO”, umowa nr ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON” – projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 22 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 12 wolontariuszami.


Sprawozdanie merytoryczne  zobacz 

Sprawozdanie finansowe:

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz