2013

Bardzo ciekawy dla nas piąty rok działalnościto; budowanie porozumień, wsparcie dla inicjatyw realizowanych samodzielnie, twórczość, rekreacja, edukacja, integracja społeczna poprzez sport i pielęgnowanie tradycji oraz  kontynuowanie współpracy z jednostkami samorządowymi. 
Dużo czasu przeznaczamy dla edukacji, prowadzimy aktywne formy profilaktyki uzależnień, podejmujemy działania mające na celu zaangażowanie rodzin we współpracę.

W dniu 13 stycznia 2013r. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzimy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „AGRADO”.

W dniu 25 kwietnia 2013r. zostaliśmy przyjęci do Porozumienia AUTYZM – POLSKA.



Realizujemy projekty własne

 • Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Program HELP-er
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Konkurs Plastyczny: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wernisaż: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wystawy pokonkursowe: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • HUBERTUS z APERIO
 • TRIAL OPEN o Puchar Bianki
 • II Towarzyskie Zawody Parajeździeckie
 • I Towarzyskie Zawody Parałucznicze
 • I Turniej Tenisa Stołowego
 • I Integracyjne Zawody Pływackie
 • Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
 • Prowadzimy praktyki zawodowe
 • Prowadzimy strony www oraz wortal informacyjno–edukacyjny obejmującego tematykę niepełnosprawności www.aperio-agrado.org.pl
 • Nadaliśmy 33 Certyfikaty Dobroczynności Stowarzyszenia AGRADO za rok 2012, w czterech kategoriach: wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, praca wolontaryjna.
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach.
 • Bierzemy udział w konferencjach szkoleniowych
 • Bierzemy udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne

Realizujemy zadania publiczne

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” - nazwa zadania „Przeciw narkotykom – do radości życia
 • Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów, nazwa zadania: Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych, nazwa zadania „Zajęcia w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku kopyt
 • Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych, nazwa zadania „Autentyczni i Fascynujący”
 • Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: - mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, - usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”, nazwa zadania „Przyszłość zaczyna się dziś”
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla 1 osoby niepełnosprawnej – zlecenie było komponentem projektu: „Damy sobie radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 PO KL. Zlecenie określone umową nr 23/2013 zawarta w dniu 02.09.2013r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
 • Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – korzystało 1 dziecko – działanie odpłatne, zatrudniona jedna osoba.
 • Realizacja programów profilaktyki uzależnień w Gimnazjum w Gminie Lanckorona we współpracy z Urzędem Gminy  w Lanckoronie.

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 12 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 10 wolontariuszami.

Korzystaliśmy z pomocy de mimnimis.


Sprawozdanie meytoryczne  zobacz

Sprawozdanie finansowe:

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz