2011

Trzeci rok w AGRADO wypełniony jest działaniami w zakresie profilaktyki narkomanii. Otrzymaliśmy na ten cel od władz miasta Wadowice nowy lokal. Otwarliśmy placówkę, która w swojej ofercie ma działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Andrychów. Władze tego miasta wsparły nas poprzez użyczenie lokalu, a samorząd województwa małopolskiego wsparł finansowo prowadzenie zajęć terapeutycznych. Jest to pierwsza placówka tego typu na terenie naszego miasta.


Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach. Zadania były współfinansowane ze środków Gminy Wadowice:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej

Dla realizacji celów z zakresu przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, realizowaliśmy zadanie publiczne z zakresu programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży. Zadanie były współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

 •  Przeciw narkotykom do radości życia- Trening Mistrzów

Dla realizacji celów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych we współpracy z Województwem Małopolskim, w tym z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowaliśmy zadania realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego;

 • Otwieramy serca, umysły i zmysły
 • Rozwój daje radość – radość tworzy rozwój
 • AUTentycznie inspirująca informacja

Otrzymaliśmy darowiznę organizowaną w ramach akcji Telewizji Polskiej S.A. „Reklama Dzieciom”, która została przeznaczona na leczenie farmakologiczne niepełnosprawnego dziecka. 

Podpisaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego należącego do Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Umowa zawarta z Gminą Andrychów. Lokal przeznaczony została na działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.

Podpisaliśmy umowę użyczenia lokalu, który stanowi część nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4. Umowa z Gminą Wadowice. Lokal został przeznaczony na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach.

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 20 osobami oraz umowy wolontaryjne z 38 wolontariuszami.


Realizujemy projekty własne:

 •  Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Program HELP-er
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Remont lokalu dla Ośrodka APERIO, Andrychów, ul. Starowiejska
 • Adaptacja lokalu dla Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowice, ul. Wojtyłów 4

Spraw. merytoryczne zobacz

Spraw. finansowe  1  2  3  4