2010

Kolejny rok naszego działania rozpoczynamy z nowymi siłami i zasobami ludzkimi. Dbamy, aby zadania, które realizujemy miały jak najlepsze standardy.  Podejmujemy współprace i działania nowymi dla nas partnerami publicznymi i uczymy sie tej wspólpracy. Rozwijamy swoje zasoby w zakresie w trzech głownych kieunkach; profilaktyka narkomanii, wsparcie w rozwoju idei i praktyki wolontariatu oraz działania mające na celu wspieranie osob z autyzmem w środowisku lokalnym.


Zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów realizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach.

 • „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”
 • „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”
 • „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej”

Dla realizacji celów z zakresu pomocy społecznej w Obszarze 2. Wspieranie osób i rodzin dysfunkcyjnych: - wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji, - przeciwdziałanie dyskryminacji powodowanej uprzedzeniami i społecznymi stereotypami, zrealizowaliśmy zadanie publiczne we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zadanie "Centrum Profilaktyki Społecznej" współfinansowane było ze środków Wojewody Małopolskiego. 

Przygotowana przez nas oferta „Profilaktyka selektywna wśród młodzieży. Trening Mistrzów”, która została złożona w odpowiedzi na ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki narkomanii, zyskała uznanie komisji konkursowej. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.


Projekty własne:

Rozwój Stowarzyszenia

 • Podejmujemy prace związane z wypracowaniem koncepcji rozwojowej Stowarzyszenia.
 • Podejmujemy współpracę z kolejnymi osobami deklarującymi chęć wspierania AGRADO w realizacji naszych celów.
 • Pozyskujemy do współpracy pedagogów, psychologów, szkoleniowców.
 • Podejmują z nami współpracę i wspierają nas swoją wiedzą, mądrością i umiejętnościami osoby zaangażowane w obsługę księgową i administracyjną.

 Rozwój idei i praktyki wolontariatu

 • Propagujemy w środowisku lokalnym ideę wolontariatu.
 • Uczestniczymy w szkoleniach w zakresie wolontariatu i przystępujemy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
 • Podejmujemy decyzje, aby rozwijać w ramach działań Stowarzyszenia wolontariat długoterminowy.
 • Dbamy o realizacje standardów wynikających z realizacji ustawy o wolontariacie.
 • W naszym zespole realizatorów propagujemy zasadę podejmowania pracy wolontaryjnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia obok możliwości otrzymania zatrudnienia
  w stowarzyszeniu. W efekcie każda osoba zatrudniona podejmuje aktywnie różne formy wolontariatu.
 • W 2010 roku przepracowaliśmy wolontaryjnie na rzecz realizacji naszych celów statutowych ponad 900 godzin.
 • W działania AGRADO włączają się rodziny, najczęściej matki wraz z dziećmi.

Rozwój koncepcji lokalnej profilaktyki narkomanii

 • Przygotowaliśmy merytorycznie kilka nowych programów oraz poddaliśmy ewaluacji programy z projektu “Przeciw Narkotykom – Do Radości Życia”.
 • Przygotowana przez nas oferta „Profilaktyka selektywna wśród młodzieży. Trening Mistrzów”, która została złożona w odpowiedzi na ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki narkomanii, zyskała uznanie komisji konkursowej. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.
 • Aktywnie poszukujemy w lokalnym środowisku zawodowym osób wykazujących umiejętności w zakresie budowania efektywnej relacji pomagającej w radzeniu sobie osób i rodzin
  z problemami narkomanii.
 • Podejmujemy współpracę z aktywnie działającymi środowiskami działającymi na rzecz osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od narkotyków.

Rozwój koncepcji wsparcia osób z autyzmem

 • Propagujemy w lokalnym środowisku oświatowym idee nauczania włączającego dla dzieci z autyzmem.
 • Poszukujemy zrozumienia dla tej koncepcji, która stanowi według nas najlepszą formę rehabilitacji społecznej dla osób z autyzmem.
 • Uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Fundacje SYNAPSIS w Warszawie.
 • Rozpoczynamy rozmowę z władzami samorządowymi w Andrychowie w zakresie możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami zwłaszcza z autyzmem.

Sprawozdanie merytoryczne  zobacz

Sprawozdanie finansowe 1 2 3  4