2017

Ciekawy 2017 rok w którym swoich sił we współpracy próbują kolejne osoby. AGRADO wspiera swoimi zasobami i doświadczeniem, dzielimy sie tym co posiadamy, a osoby do tej pory korzytające z naszej pomocy i wsparcia mogę przystąpić do działania.
Faktem jest, że wyzwanie zostało przyjęte, a w wyniku tych zmagań, wybrzmiało stwierdzenie w kategorii: powszechność i wyjątek, które głosi, że pomysły sa powszechym zjawiskiem, natomiast wprowadzenie ich w życie już nie.


Natomiast my w AGRADO intensywnie poszukujemy nowych form realizacji naszych celów oraz tradycyjnie kontynuujemy i wzbogacamy to co zostało wypracowane. Powoli krystalizują się nasze cele, powoli budujemy dystans niezbędny do odkrywania nowych zasobów i dróg realizacji.

 

 


Realizowaliśmy projekty własne:

 • Biuro AGRADO
 • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Autentyczni i Fascynujący
 • Pielęgnacja Ogrodu APERIO, Andrychów
 • Pielęgnacja terenu jeździeckiego do prowadzenia hipoterapii, Sułkowice
 • Remont bieżący Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, Andrychów
 • „Poznajmy się” piknik dla organizacji pozarządowych w Wadowicach
 • Konkurs Plastyczny: Drogami hipoterapii
 • Wernisaż: Drogami hipoterapii
 • Wystawy pokonkursowe: Drogami hipoterapii
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
 • Spotkanie z Mikołajem dla osób korzystających z oferty AGRADO
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty AGRADO
 • Edukacja medialna
 • LEVEL UP

Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”
 • Zadanie publiczne: „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”, nazwa zadania … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ…
 • Zadanie publiczne: „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc” , nazwa zadania „Dialog, porozumienie, współpraca.”
 • Zadanie publiczne z zakresu: „Wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury” nazwa zadania „Barwy Życia”

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Rozwój Daje Radość”
 • Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Hipoterapia i woltyżerka”
 • Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek wsparcia w Rozwoju i rehabilitacji „APERIO”

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 15 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 13 wolontariuszami.


Sprawozdanie merytoryczne  zobacz

Sprawozdanie finansowe:

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz