2016

Kolejny 2016 r. jest dla nas czasem bardzo pracowitym.  Kontynuujemy wypracowane przez nas formy aktywnego zaangażowana i wzmacniania społeczności osób niepełnosprawnych.
Wiele z tych osób nabyło różnych nowych dla siebie umiejętności, a stało się to dzięki aktywnie i autentycznie pracującej społeczności terapeutycznej. Zasada; ludzie ludziom pomagają, jak zawsze okazała się trafna.

Rozmawiamy o tym, że kolejny rok pokaże, gdzie i jak te umiejętności zastosują w praktyce życia. AGRADO wprowadza nowe formy w zakresie profesjonalnego wsparcia w obszarze profilaktyki uzależnień dla lokalnego środowiska zawodowego. Zapraszamy specjalistow z renomowanych ośrodków profilaktyki w Polsce i wspólnie uczymy się budowania dialogu i współpracy w społeczności osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Fascynuje nas realizacja zadań własnych, w których spotykamy się z innymi oraz realizujemy swoje pasje i zainteresowania.


Realizujemy projekty własne:

 • Biuro AGRADO
 • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Pielęgnacja Ogródu APERIO, Andrychów
 • Pielęgnacja terenu jeździeckiego do prowadzenia hipoterapii, Sułkowice
 • Remont bieżący Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, Andrychów
 • Remont dachu Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, Andrychów
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka z APERIO
 • Konkurs Plastyczny: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wernisaż: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wystawy pokonkursowe: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • HUBERTUS z APERIO
 • TRIAL OPEN o Puchar Bianki
 • V Towarzyskie Zawody Parajeździeckie
 • IV Towarzyskie Zawody Parałucznicze
 • IV Turniej Tenisa Stołowego
 • IV Integracyjne Zawody Pływackie
 • Prowadzimy strony www oraz wortal informacyjno–edukacyjny obejmujący tematykę niepełnosprawności i uzależnień
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Ośrodka APERIO w Andrychowie
 • Bierzemy udział w konferencjach szkoleniowych
 • Bierzemy udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne

Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”
 • Zadanie publiczne: „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”, nazwa zadania … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ…
 • Zadanie publiczne: „Prowadzenie poradnictwa i treningów w zakresie podejmowania skutecznej interwencji domowej wobec osób uzależnionych i/lub stosujących przemoc dla klientów i pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego
 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów profilaktyki przemocy dla dorosłych (np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programy dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.)”, nazwa zadania „Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.”

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, przy wsparciu PFRON.

 • Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek wsparcia w Rozwoju i rehabilitacji „APERIO”, umowa nr ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON” – projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 28 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 10 wolontariuszami.


Sprawozdanie merytoryczne  zobacz

Sprawozdanie finansowe:

zobacz 

zobacz

zobacz

zobacz