2015

Pasja łączy, buduje i inspiruje innych do poszukiwania nowych dróg. AGRADO kontynuuje i wzbogaca wypracowane formy.
Dojrzewamy i cieszy nas, gdy inni wybierają podobne doświadczenia. Kolejne osoby podejmują wyzwanie. Najbardziej fascynuje możliwość przyglądania się pozytywnym zmianom.
Cieszy nas uśmiech innych, chętniej wyrażana odwaga w działaniu, fajnie widzieć ludzi, którzy nabierają zaufania do siebie. Dbamy też o to, aby mieć siłę do niezbędnych spotkań z ludźmi, którzy zwyczajowo narzekają, czasem unikają odpowiedzialności lub ewentualnie nie chcą się komunikować wprost.
Towarzyszy nam przekonanie, że dla każdego jest miejsce w świecie, a dzięki różnorodnym postawom, możemy się rozwijać, myśleć i poszukiwać swojej drogi.

 

 


Realizujemy projekty własne:

 • Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie
 • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt
 • Autentyczni i Fascynujący
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Dni Otwarte Wolontariatu w AGRADO
 • Pielęgnacja Ogródu APERIO, Andrychów
 • Pielęgnacja terenu jeździeckiego do prowadzenia hipoterapii, Sułkowice
 • Remont Centrum Profilkatyki Społecznej w Wadowicach
 • PRZY-STAŃ
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Tydzień Autyzmu
 • Jasełka z APERIO
 • Konkurs Plastyczny: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wernisaż: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • Wystawy pokonkursowe: Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący
 • HUBERTUS z APERIO
 • TRIAL OPEN o Puchar Bianki
 • IV Towarzyskie Zawody Parajeździeckie
 • III Towarzyskie Zawody Parałucznicze
 • III Turniej Tenisa Stołowego
 • III Integracyjne Zawody Pływackie
 • Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
 • Prowadzimy praktyki zawodowe
 • Prowadzimy strony www oraz wortal informacyjno–edukacyjny obejmującego tematykę niepełnosprawności i uzaleznień
 • Nadaliśmy 48 Certyfikatów Dobroczynności Stowarzyszenia AGRADO za lata 2014-2015, w czterech kategoriach: wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, praca wolontaryjna.
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Ośrodka APERIO w Andrychowie
 • Bierzemy udział w konferencjach szkoleniowych
 • Bierzemy udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne

Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli
 • Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek wsparcia w Rozwoju i rehabilitacji „APERIO”, umowa nr ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON” – projektu„Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 23 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 10 wolontariuszami.


Sprawozdanie merytoryczne zobacz

Sprawozdnaie finansowe:

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz