wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

AGRADO w działaniu.

Dla realizacji naszych celów podejmujemy działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

Projekty realizowane są zgodnie z opracowaną przez Zarząd  koncepcją rozwojową AGRADO.

Dla osiągnięcia naszych celów realizujemy projekty własne oraz zadania publiczne.

 

Celami Stowarzyszenia AGRADO są:

 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem,
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom
 • i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz.

 

AGRADO realizuje swoje cele poprzez:

 • opracowywanie, realizowanie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • organizowanie, wspieranie działalności lub prowadzenie placówek edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, współpraca z przedstawicielami mediów,
 • inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie twórczych i nowatorskich rozwiązań w  zakresie działalności wspomagającej wypoczynek dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, pomoc społeczną oraz ochronę zdrowia,
 • organizowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności placówek informacyjno – poradnianych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • tworzenie grup o charakterze terapeutyczno - rehabilitacyjnym dla osób z dysfunkcjami psychorozwojowymi oraz motorycznymi,
 • tworzenie grup rozwojowych i grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, oraz osób samotnych,
 • tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dysfunkcyjnych, osób przewlekle chorych, z problemami psychorozwojowymi oraz niepełnosprawnością,
 • organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym w ramach hospicjum domowego,
 • wspomaganie działalności rodzin zastępczych i rodzin tworzących pogotowia rodzinne,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,
 • podejmowanie działań w kierunku reintegracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • szerzenie idei i tradycji wolontariatu poprzez tworzenie grup wolontaryjnych i szkolenia w tym zakresie,
 • organizowanie działań charytatywnych i filantropijnych,
 • organizowanie imprez masowych,
 • wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie profilaktyki uzależnień, edukacji, rehabilitacji i terapii osób, a szczególnie dzieci i młodzieży
 • z wyzwaniami rozwojowymi, niepełnosprawnością oraz działań na rzecz ich rodzin,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji,
 • opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych,
 • podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i Samorządem Terytorialnym,
 • podejmowanie współpracy z organami Unii Europejskiej, organizacjami państwowymi, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych przez statut Stowarzyszenia,
 • organizowanie działań mających na celu rozwój własny członków Stowarzyszenia, 
 • stosowanie innych środków działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne dla realizacji celów statutowych.