Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.    zobacz

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania ”Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”.

 

Projekt realizowany jest poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji, również po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnie zgłaszanych potrzeb.

 

       

Zadania;

 • Prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.
 • Prowadzenie grupowych programów pomocy o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, wspierającym i rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.

 

Cele:

 • Udzielanie porad i konsultacji w zakresie problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz specyfiki zaburzenia psychicznego, jakim jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie edukacji w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, emocjonalnych, szkolnych, rozwojowych, jakie występują w rodzinach zagrożonych lub z uzależnieniem od narkotyków.
 • Prowadzenie diagnozy problemowej w uzależnieniu, diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, diagnozy systemowej rodziny.
 • Udzielanie informacji o dostępnych formach terapii w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz formach samopomocowych - pomoc w kierowaniu do placówek specjalistycznych i innych form pomocy osobom uzależnionym oraz motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w uzależnieniach, problemach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania.
 • Udzielanie wsparcia i działań mających na celu dalszą rehabilitację po zakończonej terapii w placówkach stacjonarnych – nie zgłosił się nikt po zakończonej terapii, zrealizowano w stosunku do osób, które nie ukończyły terapii w placówce stacjonarnej
 • Systematyczna działalność szkoleniową w ramach Zespołu – podnoszenie kwalifikacji oraz jakości udzielanej pomocy, prowadzenie i korzystanie z superwizji.
 • Współpraca z innymi instytucjami, które angażują się w profesjonalną i systemową pomoc w zakresie problemów narkomanii i innych uzależnień poprzez konsultacje i praca w ramach grupy Ballinta, superwizja, oferowanie takich form pomocy psychologicznej dla zespołów w MOPS, kuratorów sadowych, policji, pedagogów.

Koordynator realizacji projektu: Dorota Oboza, tel. 692 439 762