Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”.

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl/

 

Projekt realizowany jest poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji, również po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnie zgłaszanych potrzeb.

 

Zadaniem konsultantów i specjalistów jest;

 • Udzielanie porad i konsultacji w zakresie problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz specyfiki zaburzenia psychicznego, jakim jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie edukacji w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, emocjonalnych, szkolnych, rozwojowych, jakie występują w rodzinach zagrożonych lub z uzależnieniem od narkotyków.
 • Prowadzenie diagnozy problemowej w uzależnieniu, diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, diagnozy systemowej rodziny.
 • Udzielanie informacji o dostępnych formach terapii w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz formach samopomocowych - pomoc w kierowaniu do placówek specjalistycznych i innych form pomocy osobom uzależnionym oraz motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w uzależnieniach, problemach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania.
 • Udzielanie wsparcia i działań mających na celu dalszą rehabilitację po zakończonej terapii w placówkach stacjonarnych – nie zgłosił się nikt po zakończonej terapii, zrealizowano w stosunku do osób, które nie ukończyły terapii w placówce stacjonarnej.
 • Prowadzenie warsztatowych zajęć grupowych dla grup problemowych, dla rodzin oraz dla dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz innych aktów prawnych regulujących problematykę związaną z problemami narkomanii.
 • Prowadzenie grupowych form pomocy o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, wspierającym i rehabilitacyjnym  dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Systematyczna działalność szkoleniowa w ramach Zespołu – podnoszenie kwalifikacji oraz jakości udzielanej pomocy, prowadzenie i korzystanie z superwizji.
 • Współpraca z innymi instytucjami, które angażują się w profesjonalną i systemową pomoc w zakresie problemów narkomanii i innych uzależnień.