niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”. Projekt kierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Zadanie realizowane jest poprzez  prowadzenie dyżurów  konsultantów i specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi  również poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnych potrzeb.

 

Zadaniem konsultantów i specjalistów jest;

 • Udzielanie porad i konsultacji w zakresie problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz specyfiki zaburzenia psychicznego, jakim jest uzależnienie od środków psychoaktywnych – narkotyków.
 • Prowadzenie edukacji w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, emocjonalnych, szkolnych, rozwojowych, jakie występują w rodzinach zagrożonych lub z uzależnieniem od narkotyków.
 • Prowadzenie diagnozy problemowej w uzależnieniu, diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, diagnozy systemowej rodziny.
 • Udzielanie informacji o dostępnych formach terapii w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz formach samopomocowych - pomoc w kierowaniu do placówek specjalistycznych i innych form pomocy osobom uzależnionym oraz motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w uzależnieniach, problemach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania.
 • Prowadzenie zajęć grupowych dla grup problemowych.
 • Udzielanie wsparcia i działań mających na celu dalszą rehabilitację po zakończonej terapii w placówkach stacjonarnych – nie zgłosił się nikt po zakończonej terapii, zrealizowano w stosunku do osób, które nie ukończyły terapii w placówce stacjonarnej
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz innych aktów prawnych regulujących problematykę związaną z problemami narkomanii.
 • Prowadzenie grupowych form pomocy o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, wspierającym i rehabilitacyjnym  dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Systematyczna działalność szkoleniowa w ramach Zespołu – podnoszenie kwalifikacji oraz jakości udzielanej pomocy.
 • Współpraca z innymi instytucjami, które angażują się w profesjonalną i systemową pomoc w zakresie problemów narkomanii i innych uzależnień.

 więcej informacji na stronie www.cps.org.pl