Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”. Projekt kierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Zadanie realizowane jest poprzez  prowadzenie dyżurów  konsultantów i specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi  również poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnych potrzeb.

Drukuj

„Przeciw narkotykom – do radości życia”

 

Program „Przeciw narkotykom – do radości życia” to projekt  realizowany  przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej    w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” dla mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” jest kontynuacją jednego z działań Centrum Profilaktyki Społecznej w obszarze związanym z informacją, edukacją i prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców zajmujących się profilaktyką uzależnień od narkotyków.

Drukuj

Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie

 

„Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów” . Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.

 

Głównym celem jakie zamierzamy zrealizować w ramach zadania publicznego jest kontynuacja działań w zakresie  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

  • prowadzenie dyżurów  specjalistów, udzielanie porad i konsultacji i prowadzenie zajęć grupowych i warsztatowych
  • udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy do aktualnych potrzeb,
Drukuj

Rozwój w rytmie stuku kopyt  


„Rozwój w rytmie stuku kopyt”  to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”. zobacz

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów z orzeczeniem o niepełnosprawności, członków ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

Głównym celem jest wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością – ten cel zamierzamy zrealizować poprzez przygotowanie oferty i prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej oraz grupowych zajęć jeździeckich z elementami woltyżerki.

Drukuj

Autentyczni i Fascynujący

 

„Autentyczni i Fascynujący”  to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania  „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów z orzeczeniem o niepełnosprawności, członków ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

Autentyczni i Fascynujący to poszerzenie oferty i kontynuowanie zajęć z zakresu rekreacji i sportu, jakie prowadzone są przez nasze Stowarzyszenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w ramach działania Ośrodka Wsparcia w Rozwoju Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.

Drukuj

Przyszłość zaczyna się dziś

 

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” zobacz jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno - wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi w wieku od 4 do 50 lat z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Drukuj

Przy-Stań

 

Projekt „Przy Stań”  to spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi. Projekt realizowany jest jako zadanie własne.

 

Głównym celem spotkań grupy dla rodziców „PRZY-STAŃ” jest tworzenie możliwości do spotkania i rozmowy. Program spotkań jest kontynuacją działań z 2012r.

 

Uczestników grupy łączy doświadczenie bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością lub choroba przewlekłą. To podobieństwo doświadczenia pozwala dzielić się sprawdzonymi w codziennym życiu rozwiązaniami problemów oraz daje możliwość wzajemnego wsparcia emocjonalnego.

Drukuj

HELP-er

 

Projekt „HELP-er” to warsztaty organizacyjno - szkoleniowe dla wolontariuszy „AGRADO”. Projekt realizowany jest jako zadanie własne. zobacz

 

Głównym celem spotkań grupy dla wolontariuszy „HELP-er” jest tworzenie możliwości do spotkania, rozmowy edukacji i planowania działań woluntarystycznych  w AGRADO.

 

Wolontariusze AGRADO, chcąc świadomie dbać o swój rozwój, biorą udział w spotkaniach, ale grupa ma charakter otwarty, tak by tym sposobem stworzyć możliwość do zapoznania się z naszą działalnością i ludźmi ją tworzącymi.