wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Zadanie publiczne w zakresie  „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”  nazwa zadania „Zajęcia w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku kopyt” - umowa nr BZP.032.37.2012 z dnia 01.02.2012r. – działalność nieodpłatna.

Drukuj

Zadanie publiczne w obszarze „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów” , nazwa zadania „Terapia rodzin wspomaga terapie uzależnień” – umowa nr BZP.032.9.2012 z dnia 31.01.2012r. – działalność nieodpłatna.

Drukuj

Zadanie publiczne: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” - nazwa zadania „Przeciw narkotykom – do radości życia”  - określonego umową nr OR 11/A/2012, z dn. 06.02.2012r. – działalność nieodpłatna.

Drukuj

Zadanie publiczne: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” – określonego umową nr  OR 10/A/2012, z dn. 06.02.2012r. – działalność nieodpłatna.

Drukuj

Przyszłość zaczyna się dziś

 

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” zobacz jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno - wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi w wieku od 4 do 50 lat z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.