niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej - 2011r.

 

Zadanie publiczne pod nazwą „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

Zadanie przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice koordynowała Dorota Oboza.

 

Zrealizowaliśmy 668 godzin dyżurów specjalistycznych z dotacji, 110 ze środków własnych, a 254 godzin wolontaryjnych.

 

Z naszej oferty skorzystało 221 osób, w tym 32 rodziny i 19 osób zawodowo zajmujących prowadzeniem działalności profilaktycznej . Udzielono 730 konsultacji.

Drukuj

Przeciw Narkotykom – Do Radości Życia - 2011r.

 

Zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”

 

Zadanie przy wsparciu finansowym Gminy Wadowicekoordynowała Dorota Oboza.

 

Przygotowaliśmy poszerzoną oferta, która została wydrukowana /16-20 kompletów/ i przekazana do szkół, wydrukowane zostały ankiety ewaluacyjne do programów, raporty, zestawienia, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w szkołach, szkoleń, warsztatów.

Drukuj

Trening Mistrzów

 

Zadanie publiczne „ Przeciw narkotykom – do radości życia – Trening Mistrzów”

 

W ramach realizacji zadania publicznego przygotowano ofertę zajęć o i przeprowadzenie zajęć
o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, rozwojowym, socjoterapeutycznym z uwzględnieniem form i procesu twórczego oraz rekreacyjno-sportowego dla grupy młodzieży z grupy ryzyka zaktualizowanego.

Drukuj

STOP Uzależnieniom

 

Zadanie publiczne pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej (TV lokalna, strona internetowa, plakaty, ulotki)


Zadanie przy wsparciu finansowym Gminy Wadowicekoordynowała Dorota Oboza.

 

Opracowaliśmy merytorycznie i graficznie folder informacyjno –edukacyjny w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień głównie na terenie Gminy Wadowice. Folder – „Uzależnienia” Wydrukowaliśmy w nakładzie 2200 szt. Foldery zostały rozprowadzone w miejscach użyteczności publicznej.

Drukuj

Otwieramy Serca Umysły i Zmysły

Zadanie publiczne pod nazwą „OTWIERAMY SERCA, UMYSŁY I ZMYSŁY” skierowane do dzieci i młodzieży
z orzeczeniem o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 4 do 16 lat.

Zadanie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego koordynowała Dorota Oboza.

 

Głównym celem zadania publicznego było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów rewalidacji o charakterze interdyscyplinarnym

Na terenie gminy Andrychów utworzony został Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, który oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Drukuj

Rozwój Daje Radość – Radość Tworzy Rozwój

Zadanie publiczne pod nazwą „Rozwój Daje Radość – Radość Tworzy Rozwój” skierowane do dzieci
i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 4 do 16 lat.

Zadanie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego koordynowała Dorota Oboza.

Nadrzędnym celem zadania publicznego było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnością.

Drukuj

AUTentycznie inspirująca informacja


Zadanie publiczne „AUTentycznie inspirująca informacja” – edukacja publiczna w obszarze niepełnosprawności

Celem zadania było zwiększenie dostępności do informacji na temat niepełnosprawności takich jak autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności ruchowe, intelektualne, sprzężone i sensoryczne

Zadanie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego koordynowała Dorota Oboza.

 

W ramach realizacji zadania stworzono stronę internetową www.aperio-agrado.org.pl.