niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania Stowarzyszenia w 2010 roku koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Magdalena Żarnowska, Joanna Wiercimak, Dorota Kowalczyk.

 

Realizujemy projekty własne oraz zadania publiczne.

 

Dla realizacji niektórych naszych celów realizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach.

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej”

 

Dla realizacji celów z zakresu pomocy społecznej w Obszarze 2. Wspieranie osób i rodzin dysfunkcyjnych: - wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji, - przeciwdziałanie dyskryminacji powodowanej uprzedzeniami i społecznymi stereotypami, zrealizowaliśmy zadanie publiczne we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

  • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach ”

 

Podpisaliśmy umowy z 16 osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie.

 

Propagujemy w środowisku ideę wolontariatu.

 

W 2010 roku przepracowaliśmy wolontaryjnie na rzecz realizacji naszych celów statutowych ponad 900 godzin.

 

Przygotowana przez nas oferta „Profilaktyka selektywna wśród młodzieży. Trening Mistrzów”, która została złożona w odpowiedzi na ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki narkomanii, zyskała uznanie komisji konkursowej. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.

 

Sprawozdanie merytoryczne -2010  zobacz

Sprawozdanie finansowe - 2010

strona tytułowa zobacz

bilans zobacz

rachunek zysków i start zobacz

informacja dodatkowa zobacz