czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Zarząd

 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i wiceprezesów. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

Do kompetencji zarządu należy:

·        Kierowanie pracą bieżąca Stowarzyszenia.

·        Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

·        Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

·        Planowanie i realizowanie gospodarki finansowej.

·        Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

·        Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

·        Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

·        Rozpatrywanie próśb o zwolnienie ze składek członkowskich.

 

Skład Zarządu:

·        Prezes                       Dorota Oboza

·        Wiceprezes                Katarzyna Chowaniec

·        Wiceprezes                Krzysztof Rychlik