czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna AGRADO powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Składa z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów,
  • Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  • Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  • Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Małgorzata Mirek
  • Ewa Hojny
  • Kamil Ogarek