niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Ludzie w AGRADO

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem,
 • jest małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • jest małoletnia poniżej 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,
 • złożyła Zarządowi Stowarzyszenia podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, która zawiera rekomendację dwóch członków zwyczajnych,
 • została przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 

 • jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
 • zdeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną,
 • osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
 • złożyła Zarządowi Stowarzyszenia podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wpływ w rozwój idei Stowarzyszenia lub zasłużyła się w inny sposób. Musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być pozbawiona praw publicznych oraz powinna akceptować statutowe cele Stowarzyszenia.

 

Członek wspierający lub honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd. Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Członków honorowych przyjmuje się przez przyjęcie kandydatury przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie w drodze uchwały. Członków wspierających przyjmuje się przez przyjęcie kandydatury przez prezesa samodzielnie lub co najmniej dwóch wiceprezesów.