niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w ramach swoich działań, realizuje założone cele zgodnie z zasadami profilaktyki nowej generacji, ukierunkowanej na przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, jakim jest m.in. zjawisko uzależnień. 

Swoje działania realizujemy głównie dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wadowice, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewody Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminy Andrychów. 

Centrum Profilaktyki Społecznej - założenia programowe

  • Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania na rzecz zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości, podnoszenia umiejętności i kompetencji w tej płaszczyźnie.
  • Niekonwencjonalne i nowatorskie sposoby realizacji zadań, szczególnie w zakresie edukacji, informacji i konsultacji na tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie zachowaniami nałogowymi uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój psychospołeczny, a w wieku dorosłym utrzymanie pełni zdrowia.
  • Wspieranie rodziny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, doradczej i duchowej.

Centrum Profilaktyki Społecznej - kierunki działania

  • Objęcie jak największej liczby społeczeństwa systemem działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń, jakie niosą z sobą nałogowe korzystanie z Internetu, gier, hazardu, itp.
  • Wspomaganie osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych poprzez prowadzenie porad, konsultacji oraz psychoterapii.
  • Bezpośrednie oddziaływanie profilaktyczne skierowane do osób i rodzin znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka.
  • Animowanie i wspieranie działalności młodzieżowych doradców rówieśniczych i innych grupowych form pracy stanowiących  alternatywę dla negatywnych grup rówieśniczych
  • Organizowanie grupowych form pomocy psychospołecznej o charakterze rozwojowym.