Drukuj

 

„INSPIRACJE - DLA ŻYCIA”

 

Zapraszamy do udziału w profilaktycznym konkursie artystycznym - 2013r.  zobacz

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice

 

Regulamin Konkursu

 

I. Organizator:

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

 prowadzone przez Stowarzyszenie „AGRADO” z siedzibą w Wadowicach  KRS; 0000341302


 

II. Cele konkursu:

 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej
 • Rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości uczestników Konkursu
 • Promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych
 • Uświadomienie niszczącego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka
 • Wzbudzenie pozytywnych refleksji na temat takich wartości jak: rodzina, przyjaźń, życie, zdrowie, prawda, odpowiedzialność, itp.

II. Zasady  konkursu:

 

1.       Tytuł konkursu „INSPIRAJCE - DLA ŻYCIA”

2.       Każdej pracy powinno towarzyszyć hasło z zakresu profilaktyki antynarkotykowej

3.       Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.
Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki oświatowo-wychowawcze , szkoły oraz osoby prywatne w następujących grupach wiekowych;

 • przedszkolaki
 • uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
 • uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
 • uczniowie gimnazjów
 • uczniowie szkół ponadgimazjalnych
 • osoby dorosłe

 

4.       Kategorie:

 • prace plastyczne
 • fotografia

 

5.       Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie, w uzasadnionych przypadkach z niewielką pomocą opiekuna

 

6.       Format pracy :

 • plastycznej: A-2, A-3
 • fotograficznej: nie mniejszy niż 130mm x 180mm

 

7.       Technika pracy:

 • w przypadku prac plastycznych - technika dowolna
 • płaska( malarstwo, grafika, rysunek, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem);
 • w przypadku prac fotograficznych - fotografie kolorowe, czarno-białe lub sepia, w dowolnym układzie.

 

8.       Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:

 • imię, nazwisko,  adres autora pracy – telefon kontaktowy,
 • wiek i klasa, nazwa, adres i telefon szkoły, przedszkola i autora pracy,
 • imię i nazwisko rodzica i opiekuna artystycznego

 

9.       Termin konkursu: prace należy składać do dnia 25.11.2013r. na adres organizatora:

Centrum Profilaktyki Społecznej

ul. E. K. Wojtyłów 4

34-100 Wadowice

 

10.   Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

11.   Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

12.   Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

 

III. Uwagi organizatorów:

10.   Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

11.   Uczestnik konkursu składa jedną pracę w kategorii: prac plastycznych lub/i do trzech prac w kategorii fotografia. Przedszkola, szkoły składają dowolną liczbę prac.

12.   Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

13.   Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

14.   Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

15.   Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133, poz. 833, z późn.zm.)

16.   Terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną poinformowani w terminie do 04.12.2013r. telefonicznie i poprzez informacje umieszczoną na stronie www.cps.org.pl

17.   Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.