CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO
PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE

Skoro tu jesteś to bardzo możliwe, że mamy takie same pasje i ideały.

Wolontariat to styl życia, pomaga poznawać ludzi, zawierać przyjaźnie, a u nas niektórzy zakochali się w sobie i SĄ …. a co …
może teraz czas na Ciebie ?

Pracując jako wolontariusz, masz szansę na doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak współpraca, dialog, otwartość komunikowanie się, planowanie lub przedsiębiorczość…

Dajemy gwarancje, że jakość Twojego życia wzrośnie – DOBRO DZIAŁA - tylko w świecie realnym ...


CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - KONTAKT
Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
ul. E. K. Wojtyłów 4
34 - 100 Wadowice
tel. 692 781 928 

Godziny otwarcia
Wtorek                16.00 - 18.00
Środa                   09.00 - 11.00

WOLONTARIUSZ – POZNAJ MOC SŁOWA
Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających
w różnych obszarach życia społecznego.
Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, po to by mogły podjąć wolontariat.
Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wolontariatu będzie odpowiedni dla każdej osoby. Niektóre działania wymagają posiadania odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji.

CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu AGRADO, rozpoczęło swoją oparta na standardach działalność poprzez udział, w projekcie „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”, który jest inicjatywą partnerską.
Głównym celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych działających w obszarze promocji i organizowania wolontariatu poprzez stworzenie i wspieranie regionalnej sieci współpracy skupiającej Centra Wolontariatu.

Cel ten realizowany został poprzez cele szczegółowe: 
- poprawę dostępu do informacji na temat współpracy w obszarze organizowania wolontariatu wśród przedstawicieli NGOs z woj. małopolskiego,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania standardów działań Centrum Wolontariatu wśród przedstawicieli NGOs uczestniczących w cyklu szkoleniowym,
- oprawa warunków do budowania trwałej sieci współpracy pomiędzy NGOz z województwa małopolskiego prowadzącymi Centra Wolontariatu

CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - CO ROBIMY?
Udzielamy informacji, prowadzimy poradnictwo, szkolimy.
Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielamy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
wolontariusze,
organizacje pozarządowe,
placówki i instytucje publiczne,
każdy zainteresowany wolontariatem.

INFORMUJEMY O:
możliwości pracy wolontarystycznej,
prawach i obowiązkach organizacji korzystającej i wolontariuszy,
aspektach prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WSPARCIE
Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
udzielamy bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu

PRACA
proponujemy wolontariat długoterminowy
podpisujemy porozumienia o udzielaniu świadczeń wolontarystycznych

SZKOLIMY:
Wolontariat - Prawa i obowiązki wolontariusza, etyka pracy wolontariusza  – dla organizacji pozarządowych, placówek i lokalnych organów samorządowych
Wolontariat – szkolenie podstawowe dla wolontariuszy
HELP-er - Szkolenie rozwojowe dla wolontariuszy